Sayfa 24/24 İlkİlk ... 14222324
188 sonuçtan 185 ile 188 arası

Konu: dini sohbet

 1. #185
  Üye tarihi
  11.Temmuz.2013
  Mesajlar
  1,899
  Tecrübe Puanı
  14
  YANLIŞTA OLANLAR OKUYUN-3  18. İmam Mâlik b.Enes-Allah ona rahmet etsin- şöyle der:

  "Sünnet Nuh'un gemisidir. Ona binen kurtulur, ondan geri kalan suda boğulur."[21]

  Yine şöyle der:

  "Şâyet kelâm bir ilim olsaydı, sahâbe ve tâbiîn, ahkâm hakkında konuştukları gibi, kelâm hakkında da konuşurlardı.Ancak o bir bâtıla delâlet eden bir bâtıldır."[22]

  İbn-i Mâcişûn’dan rivâyet olunduğuna göre o şöyle der: "Ben Mâlik’i şöyle derken işittim:

  'Her kim İslam’da güzel görüp bir bid’at çıkarır-sa, Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem-’in risâleti edâ etmede ihânet ettiğini iddiâ etmiş olur. Çünkü Allah Teâlâ: 'Bugün sizin için dîninizi tamamladım' diye buyurmaktadır.Bu sebeple o gün dîn olmayan hiçbir şey bugün de dîn olamaz."[23]

  19. Ehl-i sünnet imamı İmam Ahmed b. Hanbel -Allah ona rahmet etsin- şöyle der:

  "Bize göre sünnetin esasları, Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-’in ashâbının izlediği yola sımsıkı sarılmak, onları örnek almak ve bid’atleri terketmektir.Çünkü her bid’at bir sapıklıktır."[24]

  20. Hasan-ı Basrî-Allah ona rahmet etsin- şöyle der:

  "Bir kimse eğer ilk selef’e yetişmiş olup da, sonra bugün diriltilmiş olsaydı,İslam’dan bildiği hiçbir şey göremezdi. -Bu arada elini yanağına koyduktan sonra sözlerine şöyle devam etti: Ancak şu namaz müstesnâ -Sonra şunları söyledi- : Allah’a yemîn ederim, ancak şu tanınmadık hal içerisinde yaşayıp da o selef-i sâlih’e de yetişmemiş olan kimse bir bid’atçinin bid’atine dünyalık isteyen bir kimsenin dünyasına dâvet ettiğini görmekle birlikte, Allah bu işten o kişiyi koruyup da kalbinin o selef-i sâlih’e arzu duymasını sağlar, böylece o kimse onların yolunu sorup,izini takib etmeye, yolunu izlemeye koyulursa, hiç şüphe yok ki bunların (bid’at ve dünyalığın) yerine ona pek büyük bir ecir verilecektir. Allah’ın izniyle siz de böyle olun."[25]

  21. İlmiyle âmil Fudayl b. İyâd'ın-Allah ona rahmet etsin- şu sözleri ne kadar güzeldir:

  "Hidâyet yollarına uy.O yolu izleyenlerinin az oluşu sana zarar veremez. Dalâlet yollarından ise sakın.Helâk olanların çokluğuna da aldanma."[26]

  22. Abdullah b. Ömer-Allah ondan ve babasından râzı olsun- kendisine bir mesele hakkında soru sorup da baban bu işi yasaklamıştı, diyen kimseye şöyle söylemişti:

  "Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-’in emrine uyulması mı daha uygundur? Yoksa babamın emrine mi?"[27]

  Abdullah b. Ömer, sahâbe arasında bid’ate karşı en sert tepki gösteren ve sünnete de en çok uyan kimse idi. Adamın birisi aksırıp, "elhamdulillah ves-salâtu ves-selâmu alâ rasûlillah" dediğini duyunca, İbn-i Ömer ona şöyle demişti:

  “Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem- bize böyle öğret-medi.Aksineizden biriniz aksırdığında elhamdulillah desin, diye buyurdu.Rasûlullah’a salât ve selâm getirsin, demedi."[28]

  23. İbn-i Abbas-Allah ondan ve babasından râzı olsun- Ebu Bekir ve Ömer'in sözleri ile sünnete karşı çıkana şöyle demiştir:

  "Bu gidişle fazla geçmeden gökten üzerinize taş yağacaktır.Ben sizlere Rasûlullah-sallahu aleyhi ve sellem- buyurdu diyorum, siz bana Ebu Bekir ve Ömer şöyle şöyle dedi, diyorsunuz."[29]

  İbn-i Abbas-Allah ondan ve babasından râzı olsun- sünneti nitelendirdiği bu sözleri ne kadar doğrudur:

  "Sünnet ehlinden bir kimseye bakmak, sünnete dâvet eder ve bid’ati yasaklar."[30]

  24. Süfyan-ı Sevrî-Allah ona rahmet etsin- şöyle der:

  "Doğuda bir adamın sünnete bağlı olduğuna dâir sana bir haber ulaşırsa, sen de ona selâm gönder. Çünkü sünnet ehli (sünnete bağlı) kimseler azalmıştır."[31]


 2. #186
  Üye tarihi
  11.Temmuz.2013
  Mesajlar
  1,899
  Tecrübe Puanı
  14
  YANLIŞTA OLANLAR OKUYUN-4


  25. Eyyûb Sıhtiyanî-Allah ona rahmet etsin- şöyle der:

  "Bana sünnet ehlinden birisinin öldüğü haber verildiğinde sanki organlarımdan birisini kaybetmiş gibi oluyorum."[32]

  26. Câfer b. Muhammed-Allah ona rahmet etsin- şöyle der:

  "Ben Kuteybe’yi-Allah ona rahmet etsin- şöyle derken işittim: 'Bir adamın Yahya b. Saîd, Abdurrahman b. Mehdî, Ahmed b. Hanbel, İshak b. Râhaveyh -ve daha başka kimseleri de zikrederek- gibi hadis ehli olan kimseleri sevdiğini görürsen, şüphesiz ki o kişi sünnete uyan bir kimsedir. Bunlara muhalefet eden kimse de bil ki o bid’atçi birisidir."[33]

  27. İbrahim Nehaî-Allah ona rahmet etsin- şöyle der:

  "Eğer Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem-’in ashâbı bir tırnağın üzerini meshetmiş olsalardı, ben de onlara uymanın fazîletini elde etmek için onu yıkamazdım"[34]

  28. Abdullah b. Mubârek-Allah ona rahmet etsin- şöyle der:

  "Ey kardeşim, şunu bil ki bugün ölmek; sünnet üzere Allah’ın huzuruna çıkacak her müslüman için bir lutuf ve ikramdır.Elbette biz Allah’a âitiz ve O’na döneceğiz.Yalnızlığımızdan, kardeşlerin gidip bizi bırakmasından, yardımcıların azlığından, bid’atlerin ortaya çıkmasından ötürü Allah’a şikayet ederiz. İlim adamlarının,sünnet ehlinin gitmesi, bid’atlerin ortaya çıkması gibi, bu ümmetin başına gelen büyük musibetlerden dolayı da şikâyetimiz Allah’adır."[35]

  29. Fudayl b. İyâd-Allah ona rahmet etsin- şöyle der:

  "Şüphesiz Allah’ın kendileri vasıtası ile ülkelere hayat verdiği kulları vardır ki onlar sünnet ashâbı kimselerdir."[36]

  30. İmam Şafiî’nin ehl-i sünneti nitelendirdiği şu sözleri ne kadar doğrudur:

  "Ben, hadis ashâbından bir adamı gördüğüm zaman sanki Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-’in ashâbın-dan birisini görmüş gibi oluyorum."[37]

  31. İmam Mâlik-Allah ona rahmet etsin- sözünü ettiğimiz bütün imamların sözlerini özetleyen büyük bir kâideyi şu sözleriyle ortaya koymaktadır:

  "Bu ümmetin başı ne ile düzelmişse, sonu da ancak onunla düzelir.O gün dîn olmayan hiçbir şey bugün de dîn olamaz."[38]

  Bunlar Ehl-i Sünnet vel-Cemaat olan selef-i sâlih’in önderlerinden bazılarının söyledikleri sözlerdir. Onlar insanlara en iyi nasihat eden, insanlar arasında ümmetinin iyiliğini en çok isteyen, onların ne ile düzeleceklerini ve ne ile hidâyet bulacaklarını en iyi bilenlerdi.Onlar, Allah Teâlâ'nın kitabı ve Rasûlünün sünnetine sımsıkı sarılmayı tavsiye etmekte, sonradan ortaya çıkmış işlerden ve bid’atlerden sakındırmakta, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’in onlara haber verdiği şekilde kurtuluş yolununun Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünnetine ve onun yoluna sımsıkı sarılmak olduğunu bildirmektedirler.

  Selef-i Salih'in Akidesi - Ebu Muhammed Abdullah b. Abdulhamid b. Abdulmecid el-Eserî


 3. #187
  Üye tarihi
  11.Temmuz.2013
  Mesajlar
  1,899
  Tecrübe Puanı
  14
  YANLIŞTA OLANLAR OKUYUN-5 DELİLLERİ


  [1] İbn-i Vaddâh; "el-Bideu ven-Nehyu Anhâ"
  [2] İbn-i Batta, "el-İbâne" adlı eserinde rivâyet etmiştir.
  [3] Beğavî, "Şerhus,Sünne" adlı eserinde rivâyet etmiştir.
  [4] Dârimî, süneninde rivâyet etmiştir.
  [5] El-Lâlekâî; "Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikâdının Esasları Şerhi"nde rivâyet etmiştir.
  [6] Adı geçen eser.
  [7] İbn-i Batta, "el-İbâne" adlı eserinde rivâyet etmiştir.
  [8] İbn-i Ebî Şeybe, "el-Musannef" adlı eserinde rivâyet etmiştir.
  [9] İbn-i Batta, "el-İbâne" adlı eserinde rivâyet etmiştir.
  [10] Buharî ve Müslim
  [11] İbn-i Kudâme; "Lum'atul-İ'tikâd el-Hâdî İlâ Sebîlir-Raşâd"
  [12] el-Hatîb; "Şerafu Ashâbil-Hadîs" adlı eserinde rivâyet etmiştir.
  [13] İbn-i Vaddâh; "el-Bideu ven-Nehyu Anhâ"
  [14] El-Lâlekâî; "Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikâdının Esasları Şerhi"nde rivâyet etmiştir.
  [15] Adı geçen eser.
  [16] Beğavî, "Şerhus,Sünne" adlı eserinde rivâyet etmiştir.
  [17] Beyhakî; "Sünenül-Kübrâ"da rivâyet etmiştir.
  [18] El-Hatîb; "el-Fakîh vel-Mütefakkih" adlı eserinde rivâyet etmiştir.
  [19] İbn-i Batta, "el-İbâne" adlı eserinde rivâyet etmiştir.
  [20] El-Hatîb; "el-Fakîh vel-Mütefakkih" adlı eserinde rivâyet etmiştir.
  [21] Suyûtî; "Miftâhul-Cenne Fil-İ'tisâm Bis-Sünne"
  [22] Beğavî, "Şerhus,Sünne" adlı eserinde rivâyet etmiştir.
  [23] İmam Şâtıbî; "el-İ'tisâm"
  [24] El-Lâlekâî; "Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikâdının Esasları Şerhi"nde rivâyet etmiştir.
  [25] İbn-i Vaddâh; "el-Bideu ven-Nehyu Anhâ"
  [26] İmam Şâtıbî; "el-İ'tisâm"
  [27] İbn-i Kayyim; "Zâdul-Meâd"
  [28] Tirmizî süneninde hasen bir senedle rivâyet etmiştir.
  [29] Abdurrezzâk; "el-Musannef" adlı eserinde sahih bir senedle rivâyet etmiştir.
  [30] El-Lâlekâî; "Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikâdının Esasları Şerhi"nde rivâyet etmiştir.
  [31] Adı geçen eser.
  [32] Adı geçen eser.
  [33] El-Lâlekâî; "Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikâdının Esasları Şerhi"nde rivâyet etmiştir.
  [34] Ebû Dâvûd, süneninde rivâyet etmiştir.
  [35] İbn-i Vaddâh; "el-Bideu ven-Nehyu Anhâ"
  [36] El-Lâlekâî; "Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikâdının Esasları Şerhi"nde rivâyet etmiştir.
  [37] el-Hatîb; "Şerafu Ashâbil-Hadîs" adlı eserinde rivâyet etmiştir.
  [38] Kadı İyâd;" eş-Şifâ". Cilt: 2, sayfa: 88


 4. #188
  Üye tarihi
  11.Temmuz.2013
  Mesajlar
  1,899
  Tecrübe Puanı
  14
  : Ayıpları Araştırmayın...!!!


  Sadi Şirazi bir nasihatinde şöyle söyler:
  "İyi olsun, kötü olsun, hiç bir kimse için fena söyleme, ey aklı başında olan yiğit gönüllü!
  Yoksa fenayı kendine düşman edersin, iyiyide kötü yaparsın. Kim sana:

  "Filan kişi fenadır" derse bil ki kendi ayıbını belirtmektedir. Çünkü o filan kişinin hareketi
  isbata muhtaçtır. Ama berikinin kötülüğü meydanda duruyor.
  Elalemin kötülüğünden bahsettiğin taktirde , sözün doğru olsa bile, özün kötü sayılır."

  Bu nasihatten ders almalı.
  Başkasınınkötülüğünü ortaya dökerek boş yere kendi içimizi karartmak insanlığa yakışmaz.

  İnsanların iyi veya fena olduğu bizden sorulmayacaktır değerli arkadaşlarım.

  Bize ancak bizi soracklardır
  Dilini koruyup koruyamadığının hesabını isteyeceklerdir.
  Ona göre konuşalım arkadaşlar.


Sayfa 24/24 İlkİlk ... 14222324

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •